Panicum virgatum 'Shenandoah'.

Panicum virgatum 'Shenandoah'.